یاد بكیر برات خوبه!

توضیح مودهای دوتا !
Normal Mode --> Team Pick


این مود وقتی انتخاب میشود که در 15 ثانیه اول مودی وارد نشود.بازیکنها از خانه هایی که متعلق به تیمشان هست میتوانند هیرو انتخاب کنند


allpick / -ap --> All Pick


همه از هر خانه یی مجاز به انتخاب هیرو هستند


-allrandom / -ar --> All Random


یک هیرو بصورت اتفاقی انتخاب میشود.(از هر خانه ای ممکن است)

ناسازگار با:
Reverse Mode

-teamrandom / -tr --> Team Random


هر بازیکن به صورت اتفاقی از یکی از خانه های متعلق به تیم خود هیرویی خواهد داشت

leaguemode / -lm --> League Mode


به 10 بازیکن نیازمند است.تمامی مودهای انتخاب به صورت اتفاقی غیر فعال میشود.بازیکنها به صورت متناوب و به شکل 1-2-2-2-1 هیرو انتخاب می کنند.تیمی که هیروی اول را انتخاب می کند به صورت اتفاقی انتخاب می شود

randomdraft / -rd --> Random Draft

محبوبترین مود بازی.22 هیرو از 4 خانه موجود به صورت اتفاقی انتخاب و در 2 خانه در اختیار هر دو تیم قرار می گیرد.بقیه هیرو ها و دو خانه دیگر حذف خواهند شد

[color].
مودهای ناسازگار-voterandom / -vr --> Vote Random

سه ترکیب هیرو به صورت اتفاقی انتخاب شده بازیکنان با دستور زیر به ترکیب مورد علاقه خود رای می دهند.


-option 1/2/3

به تعداد بازیکن زوج نیاز دارد


[color]مودهای ناسازگار

[/color]
-extendedleague / -xl --> Extended League


تمامی دستورات انتخاب هیرو به صورت اتفاقی غیر فعال میشود.به 10 بازیکن نیازمند است.لیدرهای دو تیم آبی و صورتی حداکثر 3 هیرو را در 20 ثانیه حذف می کنند.انتخاب هیرو از هر 4 خانه و از هیروهای باقی مانده همانند لیگ مود است.

ناسازگار با همه مودهای فرعی به جز
Shuffle Players, No Swap, No Repick, Terrain Snow.


-singledraft / -sd --> Single Draft


سه هیرو در اختیار هر بازیکن قرار می گیرد.


[color]one agility, one strength, and one intelligence[/color]


[color]بازیکن با دستور زیر هیروی خود را انتخاب می کند.[/color]

-pick 1/2/3
مودهای ناسازگار.

Mirror Match, Death Match, All Agility, All Intelligence, All Strength, Same Hero, Reverse Modeمودهای فرعی

-deathmatch / -dm --> Death Match


هر بازیکن پس از مرگ یک هیروی جدید خواهد داشت.در صورتی که انتخاب هیرو رندوم بوده باشد بر همان اساس یک هیرو به صورت رندوم خواهد داشت.تیمی بازنده است که درختش بخورد یا اینکه 44 بار بمیرد.می توان عدد 44 را به دلخواه با فرمان زیر تغییر داد.


[color]-lives #
مودهای ناسازگار:

[/color]
-reverse / -rv --> Reverse Mode

تیم یک هیروهای تیم 2 را انتخاب می کند و بلعکس.به تعداد بازیکن مساوی نیازمند است.

[color]مودهای ناسازگار:


-mm --> Mirror Match


به تعداد بازیکن برابر نیازمند است.پس از یک دقیقه هر جفت بازیکن (آبی و صورتی یا نارنجی با قهوه ای) به جای 2 هیروی خود یک هیروی یکسان خواهند داشت.نهایتا دو تیم یک ترکیب هیروی یکسان خواهند داشت.

مودهای ناسازگار:
Same Hero, Death Match

-duplicatemode / -du --> Duplicate Mode

یک هیرو برای چند بازیکن می تواند انتخاب یا به صورت رندوم انتخاب شود


-shuffleplayers / -sp --> Shuffle Players


بازیکنها را مخلوط می کند!شامل اینکه شما چه رنگی داشته باشید و در چه تیمی باشید.به تعداد زوج بازیکن نیازمند است
-samehero / -sh --> Same Hero

همه بازیکنها هیرویی که رنگ آبی انتخاب کند خواهند داشت.

مودهای ناسازگار
Mirror Match, Reverse Mode, Death Match

-allagility / -aa --> All Agility


فقط انتخاب هیروی اگیلیتی


مودهای ناسازگار:


-allintelligence / -ai --> All Intelligence


فقط انتخاب هیروی اینتلیجنس


مودهای ناسازگار:


All Strength, All Agility, Death Match

-allstrength / -as --> All Strength


فقط انتخاب هیروی استرنج


مودهای ناسازگار:


-itemdrop / -id --> Item Drop


پس از مرگ از شما پولی کم نمیشود ولی یکی از فضاهای ایتمهایتام ایتم خود را می اندازد.اگر این ایتم باتلی (بطری) با طلسمی مثل غیب کننده باشد تنها بطری خالی می افتد.ایتمهایی که غیر قابل افتادن هستند یا در کول دون هستند کماکان می افتند.


-easymode / -em --> Easy Mode


تاورها ضعیفتر مقدار کسب ایکس پی بیشتر مقدار پولی که به صورت پریودیک داده میشود نیز بیشتر است


-nopowerups / -np --> No Powerups


در رودخانه طلسمی پدیدار نخواهد شد.


-supercreeps / -sc --> Super Creeps


هر لحظه ممنک است یک سوپر کریپ همراه با کریپهای دیگر در یک خط ظاهر شود..قویترین و ضصیف ترین انها عبارتند از:Scary Fish
the Siege Golem

-onlymid / -om --> Only Mi


تاورهای بالا و پایین غیر قابل زدن میشوند.


-notop / -nt --> No Top


کریپی از بالا نخواهد آمد اما تاورها قابل زدن هستند


-nomid / -nm --> No Middle


کریپی از وسط نخواهد آمد اما تاورها قابل زدن هستند


-nobot / -nb --> No Bottom

مریپی از پایین نخواهد آمد ولی تاورها قابل زدن هستند


-noswap / -ns --> No Swap


فرمانهای تعویض هیرو غیر فعال میشوند


-norepick / -nr --> No Repick


انتخاب مجدد هیرو غیر فعال میشود

-terrainsnow / -ts --> Terrain Snow


زمین بازی به صورت برفی میشود.ایم مود به صورت آزمایشی است و هنوز کامل نیست.


-observerinfo / -oi --> Observer Info
Mirror Match, Death Match, All Agility, All Intelligence, All Strength, Same Hero, Reverse Mode.[/color] Mirror Match, Death Match, All Agility, All Intelligence, All Strength, Same Hero, Reverse Mode All Intelligence, All Agility, All Strength, Reverse Mode, Same Hero, Mirror Match Death Match, Same Hero.[/color] All Strength, All Intelligence, Death Match Mirror Match, Death Match, All Agility, All Intelligence, All Strength, Same Hero, Reverse Mode. All Agility, All Intelligence, Death Match Ancient Hydra

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 دی 1389    | توسط: amir mahdipoor    | طبقه بندی: dota allstars،     نظرات()