جالبه!

Draenei(WOTLK)
درانای ها.داستان این نژاد کمی پیچیده است و ازBurningCrusadeقابل انتخاب هستند.Orcها درOutLandتحت فرمان نژادی به نامBurningLegionیاارتش سوزان بودند.نوعی مفهوم این وسط هست بنام Rageبودن.این مفهوم به کسانی اطلاق دارندکه جزبه خونریزی وهوسرانی وفسادی و ویرانگری و پلیدی به چیز دیگری نمی اندیشند.شخصRageشده درانتقام گیری بی نظیراست و خونی فاسد دارد.چشمانی قرمز و فروزان و عربده کش.ارک هابه فرماندهی لیجن هاهمگی فاسدوRageبودند.تااینکهDurotanفر مانده کلن یا قبیلهFrostWolfبه خودآمدو ارک هارا سعی کردتا از فرماندهی لیجن ها آزادوبه آذیروث انتقال دهد.دراین میان یک کاهن که تمرینات وارلاک هارادیده بودبا باز کردن دروازه دنیاهایا Portal راه ارک هارابه آذیروث باز می کند.لازم به ذکر است که لیجن هادر اوت لند نیروهای خودراباآوردن دیوهایاDemonهاازطریق سایر پرتال ها به اوت لند تقویت می کردند.خدایان تایتان بعدازخلق آذیروث زمانی متوجه می شوندکه ارک هابه آذیروث راه پیداکرده اند.خدایان آذیروث نیز به آنها پناه داده اند.بنابراین به جنگ باخدایان آذیروث می پردازند.آنهالیجن هایا همان ارتش سوزان رامامور جنگ با خدایان آذیروث می نمایند.گروهی از این ارتش از فرمان خدایان تایتان سرباز می زنند.این گروه درانای نام دارند. پس از جدایی ازارتش سوزان به اوت لندرفته و درسرزمین نور سکنامی گزینند.Sergarasیکی از خدایان تایتان که درطی این جنگ هاCorruptمی شود(یعنی توسط نفرین و یا جادویی آلوده شده و رو به زوال می نهد)توسط خدایان تایتان طرد می شودوتصمیم می گیرددر اوت لندمقر فرماندهی برای خود انتخاب کند.او سپاه خودرا هر چه بیشتر با دیوها یاDemonهاتجهیزکرداماهرروز از روز قبل ترCorruptترمی شد.تااینکه تصمیم می گیردمک تریدون یکی از ژنرال های خودرا دراوت لند قرار دهدتاخودبرای پایان دادن جنگ با آذیروث فعالیت نماید.که داستان این قسمت خارج از توان این پست است.مک تریدون خودش یکDemonکامل بود.او برای گسترش قلمرو لیجن ها تصمیم گرفت به سرزمین نور محل زندگی درانای هاحمله کند.او آنجارا فتح کرد(همانطورکه در دمو دیدید)ونام آنجارامعبدسیاه یا BlackTemple نهاد.درانای هانیزدرمیان اوت لندسرگردان ماندندوبیشترآنهادراثرانرژ ی هایی ازنوعDemonicیا دیوی Corrupt شدند. تااینکه باآمدنIllidanبه اوت لند طبق قاعده دشمن دشمن من دوست من هست به او پیوستند.تاسرانجام توانستند آنجاراازمک تریدون پس بگیرند.امابدلیل دوری کردن رهبرآنان ازفعالیت های دیو شناسی وجادو های سیاه ایلیدن به زندان فرستاده می شودومنتظرانتقام می ماندباید دید کی نوبت ایلیدن خواهدبودکه قدرت راازدست دهد.در این میان درانای های دیگربه آذیروث منتقل شدند.شهراصلی آنهاExodarنام داردو از شهرAzuremyst IsleدرKalimdorواقع در منطقه AmmenValeبازی راآغاز می کنند. مرکب رایج آنهاElekkنام داردکه نوعی فیل است.قدرت های ویژه این نژاد شامل:Gemcuttingکه باعث می شودمهارت های این نژاددرجواهرسازی5تابیشتراز قیه باشد.Gift of the naaru زمانی که فعال می شودhealthهدف راتا50+15*levelپرمی کندیاHealمی کند.Inspiring Presenceکه که سبب می شودتا1%شانس ضربه زدن یاHitباجادو(درقسمت کاراکتر بیشترراجع به این مسئله توضیح خواهم داد) به دشمن را شما و اعضای گروهتان تافاصله30یاردی داشته باشید.Heroic Presenceبه شما و اعضای گروهتان در فاصله 30 یاردی1% شانس می دهدتابااسلحه به دشمن ضربه یاHitواردنمایید.shadow resistanceامکان مقاومت رادر برابر جادوهایی ازجنس سایه رامی دهد بطوریکه 10بار بیشتراز بقیه می باشند.کلاس هایی که توسط این نژاد انتخاب می شوندشامل:جنگجو(warrior)،کاهن(sha man)،روحانی(priest)،پهلوان(paladin) ،جادوگر(mage)وشکارچی(hunter).

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 26 دی 1389    | توسط: amir mahdipoor    | طبقه بندی: world of warcraft،     نظرات()